Organización Territorial da Provincia de Ourense na Idade Media ss.XII-XV
I+D+I
PROXECTOS
Grupo
Proxecto

Presentación do Proxecto

 

Esta web presenta os resultados das investigacións efectuadas no proxecto Organización territorial da provincia de Ourense na Idade Media (séculos XII-XV), realizada polas áreas de Historia Medieval e Ciencias e Técnicas Historiográficas da Facultade de Historia de Ourense (Universidade de Vigo). Foi concedido pola Vicerreitoría do Campus de Ourense da Universidade de Vigo e financiado pola Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2009.

A súa finalidade é estudar a organización territorial da actual provincia de Ourense entre os séculos XII e XV, delimitando as circunscripcións administrativas, civís e eclesiásticas, que houbo neste espazo. A actual división administrativo-territorial ten as súas orixes na Idade Media, época na que xurden as circunscripcións laicas e eclesiásticas que aínda se poden recoñecer hoxe en día na organización municipal, comarcal e parroquial.

No seu marco inclúese o Proxecto Urdiñeira, unha experiencia piloto a través da arqueoloxía e a etnografía na procura dunha aproximación transversal e diacrónica ás formas de poboamento dunha importante área de paso, desenvolvido pola área de Prehistoria Facultade de Historia de Ourense (Universidade de Vigo).

Iniciada no ano 2009, a páxina irase construíndo en función das novas achegas realizadas neste campo polos integrantes do noso grupo de investigación.

No ano 2011 unha nova colaboración entre as áreas deu lugar ao Proxecto Barxacova, mediante un convenio da Universidade de Vigo co Concello de Parada de Sil.

Grupo de Investigación

 

Grupo de investigación de Historia Medieval e Ciencias e Técnicas Historiográficas da Universidade de Vigo [ Ver Grupo ] [ Volver ]

O grupo de investigación está formado polo profesorado, doutorandos e colaboradores das áreas de Historia Medieval e Ciencias e Técnicas Historiográficas. As liñas de investigación do grupo céntranse na historia e documentación da Idade Media galega, en especial no territorio e institucións da actual provincia de Ourense.
 • Investigadora Principal:
  • Mercedes Durany Castrillo
 • Outras/os investigadoras/es da Universidade de Vigo:
  • Beatriz Vaquero Díaz
  • Francisco Javier Pérez Rodríguez
 • Investigadores/as asociados/as:
  • María Ascensión Enjo Babío
  • Graciela Gómez Cid
  • Ana Gordín Veleiro
  • Amalia López Martínez
  • María José Losada Meléndez
  • Luisa de la Ascensín Peña Pérez
  • Víctor Rodríguez Muñiz
  • Jorge Abraham Vila Álvarez
 

Galería de Imaxes

Total: 16 Imaxes
Canon do SilOurense - As BurgasOurense - Casco VelloOurense - CatedralOurense - Ponte VellaPazos de ArenteiroSan Clodio do RibeiroSan Clodio do Ribeiro 2San Miguel de CelanovaSan Pedro de RocasSan Salvador de Pazos de ArenteiroSanta Cristina de Ribas de SilSanta Cristina de Ribas de Sil 2Santo Estevo - RetabloSanto Estevo de Ribas de SilSanto Estevo de Ribas de Sil 2

Bibliografía

 
 • Andrade Cernadas, J.M. (1995): O Tombo de Celanova, 2 tomos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995.
 • Andrade Cernadas, J.M. (1997a): El monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval (siglos X al XIII), Sada, Seminario de Estudios Galegos - Ediciós do Castro.
 • Andrade Cernadas, J.M. (1997b): «Fuentes documentales para el estudio del rey García de Galicia», Minius, 6: 41-49.
 • Andrade Cernadas, J.M. y Pérez Rodríguez, F.J. (1995): Galicia Medieval. Historia de Galicia III, Perillo, Vía Láctea.
 • Barreiro Mallón, B. y Rey Castelao, O. (2003): , "Catedrales de segundo orden". Las colegiatas de Galicia en la Edad Moderna, SEMATA. Ciencias sociais e Humanidades, 15: 281-315.
 • Barriocanal López, Y. (2003): Hospital, igrexa e pazos da abadía da Santísima Trinidade, Ourense, Fundación Caixa Galicia.
 • Barriocanal López, Y. (2011): O camiño real de Castela a Santiago por Ourense, base do camiño de peregrinación Vía da Prata, Xunta de Galicia-Grupo Marcelo Macías.
 • Barros Guede, J. (2004): Historia y Arte de Xunqueira de Ambía, A Coruña.
 • Barton, S. (1997): The aristocracy in twelfth-century León and Castile, Cambridge University Press.
 • Boullón Agrelo, A.I. y Monteagudo, H. (2009): De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260 [Verba, Anexo 65]. Santiago de Compostela, Universidade.
 • Buján Rodríguez, M.M. (1996): Catálogo archivístico del Monasterio de Benedictinas de San Payo de Antealtares, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago.
 • Calderón Ortega, J.M. (1988): «En torno al origen y las causas de los primeros pleitos del estado de Monterrey, de Galicia», Hispania, 48/168: 49-78.
 • Carrero Santamaría, E. (2005): Las catedrales de Galicia durante la Edad Media. Claustros y entorno urbano, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Cavero Domínguez, G. y Domínguez Sánchez, S. (2000): Colección documental de la catedral de Astorga. III (1300-1499), León, Caja España de Inversiones - Archivo Histórico Diocesano de León..
 • Cavero Domínguez, G. y Martín López, E. (1999): Colección documental de la catedral de Astorga. I. (646-1126), León, Caja España de Inversiones - Archivo Histórico Diocesano de León.
 • Cavero Domínguez, G. y Martín López, E. (2000): Colección documental de la catedral de Astorga. II. (1126-1299), León, Caja España de Inversiones - Archivo Histórico Diocesano de León.
 • Cavero Domínguez, G., Álvarez Álvarez, C. y Martín Fuentes, J.A. (2001): Colección documental del Archivo Diocesano de Astorga, León, Caja España de Inversiones - Archivo Histórico Diocesano de León.
 • Colombás, G.M. (1980): Las señoras de San Payo. Historia de las Monjas Benedictinas de San Pelayo de Antealtares, Santiago de Compostela, Caja de Ahorros de Galicia.
 • De Antonio Rubio, G. (2006): Los judíos en Galicia (1044-1492), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de La Maza.
 • De la Cueva, B. (1991): Historia de los monasterios y prioratos anejos a Celanova. Edición, notas e índices por M.T. González Balasch, Granada, Universidad.
 • Deaño Gamallo, C.A. (2004): Ribadavia y su comarca en la Baja Edad Media, Sada, Seminario de Estudios Galegos - Ediciós do Castro.
 • Díaz y Díaz, M.C. et al. (1980): Díaz y Díaz, M.C., Pardo Gómez, M.V., Vilariño Pintos, D. y Carro Otero, J.: Ordoño de Celanova: Vida y milagros de san Rosendo, A Coruña, Fundación "Pedro Barrié de la Maza".
 • Durany Castrillo, M. (1996): «Ourense na Idade Media», en Historia de Ourense: 118-175, Perillo, Vía Láctea.
 • Durany Castrillo, M.; Pérez Rodríguez, F.J. y Vaquero Díaz, M.B. (2010-2011): "A Terra de Limia na Idade Media" en Lether. Cadernos Culturais do Limia, 10: 160-178:
 • Duro Peña, E. (1964): «Las antiguas dignidades de la catedral de Orense», Anuario de Estudios Medievales, 1: 289-330.
 • Duro Peña, E. (1967): «El monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives», Archivos Leoneses, 21: 7-86.
 • Duro Peña, E. (1968a): «El monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón», Archivos Leoneses, 22: 7-62.
 • Duro Peña, E. (1968b): «El monasterio de Santa Comba de Naves», Anuario de Estudios Medievales , 5: 137-179.
 • Duro Peña, E. (1968c): «El monasterio de San Pedro de Lobanes», Compostellanum, 13: 287-335.
 • Duro Peña, E. (1971): «El monasterio de San Pedro de Ramiranes», Archivos Leoneses, 25: 9-74.
 • Duro Peña, E. (1972a): El monasterio de San Pedro de Rocas y su Colección Documental, Ourense, Instituto de Estudios Orensanos "Padre Feijóo"- Diputación Provincial de Ourense.
 • Duro Peña, E. (1972c): «Catálogo de documentos reales del Archivo de la Catedral de Orense (844-1520)», Miscelánea de Textos Medievales, 1: 9-146.
 • Duro Peña, E. (1973a): Catálogo de los documentos privados en pergamino del Archivo de la Catedral de Orense (888-1554), Ourense, Instituto de Estudios Orensanos "Padre Feijóo", 1973.
 • Duro Peña, E. (1973b): «El monasterio de Santa Marina de Asadur», Archivos Leoneses, 27: 309-365.
 • Duro Peña, E. (1977a): El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, Deputación Provincial.
 • Duro Peña, E. (1977b): «El monasterio de San Miguel de Bóveda», Archivos Leoneses, 61: 107-179.
 • Duro Peña, E. (1986): «El monasterio de San Salvador de Villaza (Orense)», en Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años, Anejos de Cuadernos de Historia de España: 419-453, Buenos Aires, Instituto de Historia de España.
 • Duro Peña, E. (1989): «El monasterio-parroquia de San Payo de Aveleda», Anuario de Estudios Medievales, 19: 137-153.
 • Duro Peña, E. (1996): Documentos da catedral de Ourense, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.
 • Eiján, S. (1920): Historia de Ribadavia y sus alrededores, [Edición facsimil, Lugo, Alvarellos, 1981].
 • Enríquez Paradela, M.C. (1987): El monasterio y convento de Santo Domingo de Ribadavia. Colección diplomática, Ourense, Boletín Auriense, anexo nº 8.
 • Fariña Busto, F. (2002): Santa Mariña de Augas Santas, Fundación Caixa Galicia.
 • Fernández Casal, M.A. (1995): «Relaciones de poder monarquía-Iglesia en la época medieval: las concesiones regias de cotos a la catedral de Orense (ss. XII-XIII)», Minius, 4: 71-88.
 • Fernández Casal, M.A. (2003): «Los conflictos de la sede episcopal de Ourense en la Edad Media (ss. XII-XIII)», Minius, 11: 97-117.
 • Fernández Cortizo, C. (2000a): «La reforma de las Órdenes de San Benito y del Císter en Galicia en tiempos de Carlos V», en Eiras Roel, A. (coord.): El reino de Galicia en la época del emperador Carlos V: 847-877, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.
 • Fernández Fernández, A. (2005): O mosteiro feminino de San Miguel de Bóveda na Idade Media. Estudio histórico e colección documental (séculos XII-XV), Noia, Toxosoutos.
 • Fernández Suárez, G.F. (2002): La Nobleza Gallega entre los siglos XIV-XV. Los Sarmiento Condes de Ribadavia, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano.
 • Ferreira Priegue, E. (1988a): Los caminos medievales de Galicia, Ourense, Boletín Auriense, anexo nº 9.
 • Ferreira Priegue, E. (1988b): Galicia en el comercio marítimo medieval, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de La Maza.
 • Ferro Couselo, J. (1967a): A vida e a fala dos devanceiros, 2 tomos, Vigo, Ed. Galaxia, 1967 (Ed. facsimilar en 1 tomo, Vigo, Ed. Galaxia, 1996).
 • Ferro Couselo, J. (1975): «El monasterio de San Salvador de Vilaza en tierras de Baronceli», Boletín Auriense 5: 37-41.
 • Ferro Couselo, J. (1995): Tumbo de Fiães, Introducción, edición e índices de A.A. Fernández Rey, Ourense, Boletín Auriense, anexo nº 20.
 • Fletcher, R.A. (1978): The Episcopate in the Kingdom of León in the Twelfth Century, Oxford, Oxford University Press.
 • Freire Camaniel, J. (1998): El monacato gallego en la Alta Edad Media, 2 tomos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Gallego Domínguez, O. (1976): «Hospitales de la provincia de Orense», Boletín Auriense, 6: 207-263.
 • Gallego Domínguez, O. (1986): «Tumbo de las viñas de Ribadavia», Boletín Auriense, 16: 157-176.
 • Gallego Domínguez, O. (1987): «Ferias y mercados en la provincia de Ourense», Boletín Auriense, 17: 131-203.
 • Gallego Domínguez, O. (1988): La organización administrativa territorial de la antigua provincia de Ourense a mediados del siglo XVIII, Ourense, Boletín Auriense, anexo nº 10.
 • García Álvarez, R. (1975a): «Sobre la fundación del monasterio orensano de Bóveda», Bracara Augusta, 29: 111-143.
 • García Álvarez, R. (1975b): «La sede de Orense en el siglo XI», Boletín Auriense, 5: 233-256.
 • García Barriuso, P. (2002): «Documentos sobre la fundación, privilegios y derechos históricos del monasterio de Santa Clara de Allariz», en Santa Clara de Allariz. Historia y vida de un monasterio, Ourense [2ª ed.].
 • García Oro, J. (1968): «Don Suero de Oca (x-1515). El caballero, el abad, el obispo», Cuadernos de Estudios Gallegos, 69: 45-69.
 • García Oro, J. (1969b): «Los señoríos monásticos gallegos en la Baja Edad Media», Compostellanum, 14: 545-622.
 • García Oro, J. (1977): Galicia na Baixa Idade Media. Igrexa, señorío e nobreza, 2ª ed. (1999), Noia, Toxosoutos.
 • García Oro, J. (1981): La nobleza gallega en la Baja Edad Media. Las casas nobles y sus relaciones estamentales, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano.
 • García Oro, J. (1987): Galicia en los siglos XIV y XV, 2 tomos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • García Oro, J. (dir.) (2002a): Historia de las diócesis españolas. 14. Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
 • García Oro, J. (dir.) (2002b): Historia de las diócesis españolas. 15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
 • García Oro, J. y Portela Silva, M.J. (1998b): «El patrimonio de Oseira en la primera mitad del siglo XVI», Estudios Mindonienses, 14: 675-754.
 • García Oro, J. y Portela Silva, M.J. (2003): O condado de Monterrei no século XVI. Estudo histórico e colección diplomática, Noia, Grupo Filatélico e Numismático de Noia.
 • García Tato, I. (2004): Las encomiendas gallegas de la Orden militar de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición documental. Tomo I. Época medieval, Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento" - C.S.I.C. - Xunta de Galicia.
 • García Tato, I. y Álvarez Álvarez, E. (2010): Las encomiendas gallegas de la Orden militar de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición documental. Tomo II-1. La encomienda de Quiroga, Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento" - C.S.I.C. - Xunta de Galicia.
 • García y García, A. (dir.) (1981): Synodicon Hispanum. I. Galicia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
 • González, J. (1943): Regesta de Fernando II, Madrid, C.S.I.C., Instituto Jerónimo Zurita.
 • González, J. (1944): Alfonso IX, 2 tomos, Madrid, C.S.I.C., Instituto Jerónimo Zurita.
 • González, J. (1960): El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3 tomos, Madrid, C.S.I.C.. Escuela de Estudios Medievales.
 • González, J. (1983): Reinado y Diplomas de Fernando III, 3 tomos, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.
 • González Crespo, E. (1985): Colección documental de Alfonso XI. Diplomas conservados en el Archivo Histórico Nacional. Sección Clero. Pergaminos, Madrid, Universidad Complutense.
 • González García, M.A. (2004): «Don Alonso de Piña, chantre de Ourense, prior de Xunqueira de Ambía, mecenas y hombre de gobierno», en Escritos dedicados a José María Fernández Catón: 571-595, León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro"-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano.
 • Gordín Veleiro, A. (2008): Dominio territorial e rendas do mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo nos séculos XII-XVI e a súa colección diplomática entre 1123 e 1485; Universidade de Vigo, inédito.
 • Hernández, F.J. (1993): Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano en el siglo XIII, Madrid, Fundación Ramón Areces. 2 tomos.
 • Isla Frez, A. (1992): La sociedad gallega en la Alta Edad Media, Madrid, C.S.I.C.
 • Jular Pérez-Alfaro, C. (1990): Los adelantados y merinos mayores de León (Siglos XII-XV), León, Universidad.
 • Ladero Quesada, M.A. (1993): Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, Editorial Complutense.
 • Leirós Fernández, E. (1951): Catálogo de los pergaminos monacales del Archivo de la S.I. Catedral de Orense, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano.
 • Linage Conde, A. (1973): Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 3 tomos, León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro".
 • López Alsina, F. (2009): «Da protoparroquia ou parroquia antiga altomedieval á parroquia clásica en Galicia», en A parroquia en Galicia. Pasado, presente e futuro, Xunta de Galicia: 57-75.
 • López Carreira, A. (1999): A cidade medieval galega, Vigo, A Nosa Terra.
 • López Carreira, A. (1998): A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana na Galicia baixomedieval, Ourense, Deputación Provincial.
 • López Carreira, A. (2005): Libro de Notas de Alvaro Alfonso. Ourense, 1434, 2ª ed., correxida, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.
 • López Carreira, A. (2007a): Fragmentos de notarios (Ourense, séculos XIV-XVI), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega.
 • López Carreira, A. (2007b): Libro de protocolos de Xoán García, notario de Ourense (ano 1490), Madrid, Cuadernos de Estudios Gallegos [Monografías, nº 7].
 • López Díaz, M. (2011): Jurisdicción e instituciones locales de la Galicia meridional (XVI-XVIII), Vigo, Universidad.
 • López Ferreiro, A. (1901): Galicia Histórica. Colección Diplomática, Santiago de Compostela, Tipografía Galaica.
 • López Quiroga, J. (2004): El final de la Antigüedad en Gallaecia. La trasnsformación de las estructuras de poblamiento entre Miño y Duero (siglos V al X), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Lorenzo, R. (1996): «Documentos medievais do mosteiro de San Munio de Veiga», A Trabe de Ouro, 50: 103-117.
 • Losada Meléndez, M.J. y Soto Lamas, M.T. (1995): «El conflicto entre el monasterio de Melón y el Concejo de Monterrey por Villamayor da Xironda en el siglo XIII», en De Juana, J. y Castro, F.X. (dirs.): Aspectos Históricos de Ourense. Anexo ás VIII Xornadas de Historia de Galicia: 37-46, Ourense, Deputación Provincial.
 • Lucas Álvarez, M. (1989): «El notariado en Galicia hasta 1300 (una aproximación)», en Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática. Valencia, 1986: tomo 1, 331-480, Valencia, Generalitat Valenciana.
 • Lucas Álvarez, M. (1993): El reino de León en la Alta Edad Media. V. Las Cancillerías reales (1109-1230), León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro"-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano.
 • Lucas Álvarez, M. (1995): «El patrimonio del monasterio de San Miguel de Bóveda, anexo al de San Clodio do Ribeiro de Avia», Compostellanum, 39: 501-586.
 • Lucas Álvarez, M. y Lucas Domínguez, P.P. (1988): San Pedro de Ramirás. Un monasterio femenino en la Edad Media. Colección diplomática, Santiago de Compostela, Caixa Galicia.
 • Lucas Álvarez, M. y Lucas Domínguez, P.P. (1996a): El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media: estudio y documentos, Sada, Seminario de Estudos Galegos-Ediciós do Castro.
 • Lucas Álvarez, M. y Lucas Domínguez, P.P. (1996b): El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media, Sada, Seminario de Estudios Galegos-Ediciós do Castro.
 • Malingre Rodríguez, A. (1995): San Pedro de Rocas: un eremitorio rupestre altomedieval, Ourense, Deputación Provincial.
 • Malingre Rodríguez, A. (2001): Monasterio de San Pedro de Rocas. Pisamos tierra de monjes, León, Edilesa.
 • Manso Porto, C. (1993): Arte Gótico en Galicia: Los Dominicos, 2 vols., A Coruña, Fundación Pedro Barrié de La Maza.
 • Martínez Díez, G. (1995): La Orden y los caballeros del Santo Sepulcro en la Corona de Castilla, Burgos, La Olmeda.
 • Martínez Díez, G. (2001): Los Templarios en los reinos de España, Barcelona, Planeta.
 • Martínez Martínez, M. (1997-1999): Cartulario de Santa María de Carracedo. 992-1550, 2 tomos, Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos.
 • Miramontes Castro, M. (1996): «Catálogo de la documentación medieval do Museo de Pontevedra», Museo de Pontevedra, 50: 109-357.
 • Monterde Albiac, C. (1996): Diplomatario de la reina Urraca de Castilla y León (1109-1126), Zaragoza, Anubar.
 • Nárdiz Ortiz, C. (1992): El territorio y los caminos en Galicia. Planos históricos de la red viaria, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Xunta de Galicia.
 • Olivera Serrano, C. (2001): , «Fortalezas y villas del rey sobre la frontera galaico-portuguesa en tierras orensanas a fines del siglo XIII», Cuadernos de Estudios Gallegos, 48: 99-113.
 • Olivera Serrano, C. (2004): , «El pedido de 1455 en el reino de Galicia», Cuadernos de Estudios Gallegos, 51: 363-374.
 • Olivera Serrano, C. (2006): , «Los señores y el estado de Monterrey (siglos XIII-XVI)», Cuadernos de Historia de España, 80: 147-170.
 • Otero-Piñeyro Maseda, P.S. (2008): Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense), 1435-1485, Santiago de Compostela, Departamento de Historia I.
 • Otero-Piñeyro Maseda, P.S. y García G. Ledo, X.A. (2010): , «Apuntes de los Ambía: linajes y parentelas (siglos XII-XVI)», en Cuadernos de Estudios Gallegos, 56: 445-457.
 • Pallares Méndez, M.C. (1998): Ilduara, una aristócrata del siglo X, Sada, Seminario de Estudios Gallegos-Ediciós do Castro.
 • Pardo de Guevara y Valdés, E. (2000): Los señores de Galicia. Tenentes y Condes de Lemos en la Edad Media, 2 tomos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Pardo de Guevara y Valdés, E. (2012): De linajes, parentelas y grupos de poder. Aportaciones a la historia social de la nobleza bajomedieval gallega, Madrid, Fundación Cultural de la Nobleza Española.
 • Pardo de Guevara y Valdés, E., Otero-Piñeyro Maseda, P.S. y García G. Ledo, X.A. (2009): «Las laudas armoriadas del monasterio de Oseira. Contexto, descripciones y comentarios» , en Casal, R., Andrade, J.M., y López, R. (eds.): Galicia monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva, Santiago de Compostela, Universidade: 493-515.
 • Peña Pérez, L.A. (2008): Señorío e comunidade de Santa María de Xunqueira de Espadanedo nos séculos XII-XVI e a súa colección diplomática entre 1489 e 1526; Universidade de Vigo, inédito.
 • Pereira Ferreiro, S. (1979): «El monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo y su colección diplomática», Boletín Auriense, 9 (1979): 151-230.
 • Pérez Bustamante, R. (1976): El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474). 2 vols. Madrid, Universidad Autónoma.
 • Pérez Losada, F. (2002): Entre a cidade e a aldea: estudio arqueohistórico dos «aglomerados secundarios» romanos en Galicia, Brigantium, 13.
 • Pérez Rodríguez, F.J. (1993-1194): «La explotación de la vid por el cabildo compostelano en el Ribeiro de Avia: la tenencia de Quinza (ss. XII-XIV)», en Minius, 13 (1993-1994): 83-90.
 • Pérez Rodríguez, F.J. (2005): «As abadías seglares do bispado de Ourense na Idade Media (séculos XII-XV)», en Homenaxe á Profesora Mª Dolores Fernández Ferro. Estudios de Historia, Arte e Xeografía: 401-442, Vigo, Universidade.
 • Pérez Rodríguez, F.J. (2006-2007): «Mosteiros medievais na terra de Limia», en Lethes. Cadernos Culturais do Limia, 8 (2006-2007): 30-41.
 • Pérez Rodríguez, F.J. (2007): «Monasterios y prioratos dependientes de San Salvador de Celanova entre 1100 y 1500», en Rudesindus. El legado del santo, Xunta de Galicia: 205-221.
 • Pérez Rodríguez, F.J. (2008): Mosteiros de Galicia na Idade Media (Séculos XII-XV). Guía histórica, Ourense, Deputación Provincial-Fundación Caixa Galicia.
 • Pérez Rodríguez, F.J. (2009): «La congregación monástica de Celanova entre las reformas gregoriana y observante», en Rudesindus. «San Rosendo. Su tiempo y su legado». Congreso Internacional. Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) y Celanova, 27-30 de junio, 2007, Xunta de Galicia: 260-270.
 • Pérez Rodríguez, F.J.; Vaquero Díaz, M.B. y Durany Castrillo, M. (2002) «A terra de Celanova na Idade Media», Minius, 10: 111-134.
 • Portela Silva, E. (1981): La colonización cisterciense en Galicia (1142-1250), Santiago de Compostela, Universidade.
 • Portela Silva, E. (2001): García II de Galicia. El rey y el reino (1065-1090), Burgos, La Olmeda.
 • Portela Silva, E. y Pallares Méndez, M.C. (1997): «Galicia, á marxe do Islam. Continuidade das estructuras organizativas no tránsito á Idade Media», en Pereira Menaut, G. (coord.): Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. Historia, Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego: t. 1, 435-458.
 • Quintana Prieto, A. (1968): «El monasterio de San Juan de Camba», Compostellanum, 13: 241-285.
 • Quiroga Barrio, G. (1986): «Organización de un fondo monacal: el monasterio de Santa María de Montederramo», Boletín Auriense, 16: 183-225.
 • Recuero Astray, M. et al. (1998): Recuero Astray, M., González Vázquez, M. y Romero Portilla, P.: Documentos Medievales del Reino de Galicia: Alfonso VII (1116-1157), Xunta de Galicia.
 • Recuero Astray, M. et al. (2000): Recuero Astray, M., Romero Portilla, P. y Rodríguez Prieto, M.A.: Documentos Medievales del Reino de Galicia: Fernando II (1155-1188), Xunta de Galicia.
 • Recuero Astray, M. et al. (2002): Recuero Astray, M., Rodríguez Prieto, M.A. y Romero Portilla, P.: Documentos Medievales del Reino de Galicia: Doña Urraca (1095-1126), Xunta de Galicia.
 • Reilly, B.F. (1982): The Kingdom of Castilla-León Under Queen Urraca, 1109-1126. Princeton.
 • Reilly, B.F. (1998): The Kingdom of León-Castilla Under King Alfonso VII (1126-1157). Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
 • Ríos Rodríguez, Mª.L. (1993): As orixes do foro na Galicia medieval, Santiago de Compostela, Universidad.
 • Ríos Rodríguez, Mª.L. (2000): «La preparación de la reforma en Galicia. Alonso Carrillo de Albornoz y la diócesis auriense en 1489», Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, serie III, Historia Medieval, 13: 325-339.
 • Rodríguez González, A. (1984): Las fortalezas de la mitra compostelana y los "irmandiños", 2 tomos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Rodríguez Muñiz, V. (2010): O mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil na Idade Media, Ourense, Boletín Auriense [Anexo nº 32].
 • Rodríguez Núñez, C.C. (1993): Los conventos femeninos en Galicia. El papel de la mujer en la sociedad medieval, Lugo, Diputación Provincial.
 • Romaní Martínez, M. (1986): «Rentas y administración de los bienes de un monasterio a principios del siglo XIV: el Rotello Vello de Osera», Boletín Auriense, 16: 107-176.
 • Romaní Martínez, M. (1989a): El monasterio de Santa María de Oseira (Ourense). Estudio histórico (1137-1310), Santiago de Compostela, Universidade.
 • Romaní Martínez, M. (1989b): Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense), 1025-1310, 2 tomos, Santiago de Compostela, Departamento de Historia I.
 • Romaní Martínez, M. (1998): «El Tonbo Vello de Oseira. Edición e índices», II Congreso Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal: t. 2, 799-851, Ourense
 • Romaní Martínez, M. (2002): «Notas sobre el monasterio de Oseira, abadologia y jerarquías entre 1414-XII-24 y 1435-IV-20», en Romaní Martínez, M. y Novoa González, M.A. (coords.) (2002): Homenaje a José García Oro: 301-313, Universidade de Santiago de Compostela.
 • Romaní Martínez, M. et al. (1993): Romaní Martínez, M., Portela Silva, M.J., Rodríguez Suárez, M.P. y Vázquez Bertomeu, M.: Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense), 1310-1399, tomo 3, Santiago de Compostela, Departamento de Historia I.
 • Romaní Martínez, M. et al. (2003): Romaní Martínez, M., Otero-Piñeyro Maseda, P.S. y Garrido, M.: Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense), 1400-1435, tomo 4, Santiago de Compostela, Departamento de Historia I.
 • Romaní Martínez, M. y Otero-Piñeyro Maseda, P.S. (2003): «Documentación del fondo de Oseira (AHN) relacionada con el Monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón (1015-1295)», Cuadernos de Estudios Gallegos, 116: 27-77.
 • Romaní Martínez, M. y Otero-Piñeyro Maseda, P.S. (2005): «Escrituras de Oseira (AHN) sin relación con este monasterio», Cuadernos de Estudios Gallegos , 52: 217-238.
 • Romaní Martínez, M. y Otero-Piñeyro Maseda, P.S. (2009): «Sobre los inicios del monasterio de Melón y sus relaciones con los monasterios de Bárcena y Canales: corpus documental», en Casal, R., Andrade, J.M., y López, R. (eds.): Galicia monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva, Santiago de Compostela, Universidade: 23-37.
 • Romaní Martínez, M. y Rodríguez Suárez, M.P. (2003): Libro tumbo de pergamino. Un códice medieval del monasterio de Oseira, Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Historia I.
 • Ruiz Albi, I. (2003): La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro" - Caja España de Inversiones - Archivo Histórico Diocesano.
 • Ruiz de la Peña, J.I. (1977): «Poblamientos y cartas pueblas de Alfonso X y Sancho IV en Galicia», en Homenaje a D. José María Lacarra de Miguel, tomo 3: 27-60. Zaragoza.
 • Sáez Sánchez, E. (1944): «El monasterio de Santa María de Ribeira», Hispania, 14: 3-210.
 • Sánchez Belda, L. (1953): Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
 • Santos Otero, S. (2004): «Pegadas de antigos escribáns. Documentos de Santa Clara de Allariz», Boletin Auriense, 34: 137-148.
 • Souto Cabo, J.A. (2008): Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII, A Coruña, Revista Galega de Filoloxía [Monogragías, nº 5].
 • Torres Sevilla, M. (1999): Linajes nobiliarios en León y Castilla (siglos IX-XII), Salamanca, Junta de Castilla y León.
 • Valle Pérez, C. (1982): La arquitectura cisterciense en Galicia, 2 tomos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
 • Valle Pérez, C. (ed.) (1991): El monacato en Galicia durante la Edad Media: la Orden del Císter, Santiago de Compostela, Fundación Alfredo Brañas.
 • Vaquero Díaz, M.B. (1998): «Fontes documentais para o estudio do mosteiro de Santa María de Acibeiro do Arquivo da Catedral de Ourense», en II Congreso Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal: t. 2, pp. 951-994, Ourense.
 • Vaquero Díaz, M.B. (2004a): Colección diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), 4 tomos, Concello de Celanova-Universidade de Vigo.
 • Vaquero Díaz, M.B. (2004b): «A xestión patrimonial do mosteiro de Celanova na Baixa Idade Media», Semata, 15: 223-236.
 • Vaquero Díaz, M.B. (2005): Libro das posesións do Cabido Catedral de Ourense (1485). Edición, transcrición e índices, Vigo, Universidade.
 • Vaquero Díaz, M.B. (2006): «A documentación medieval de Santiago de Allariz», Minius, 14: 313-358.
 • Vaquero Díaz, M.B. (2007): «Beneficios eclesiásticos do mosteiro de Celanova na diocese de Ourense a fins do século XV», Estudios Mindonienses, 23: 357-387.
 • Vaquero Díaz, M.B. (2009): «Seis autos de recebemento de bens do mosteiro de Celanova de 1493», Rudesindus, 5: 217-228.
 • Vaquero Díaz, M.B. y Pérez Rodríguez, F.J. (2010a): Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense, I (888-1230), León, León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro"-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano.
 • Vaquero Díaz, M.B. y Pérez Rodríguez, F.J. (2011): Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense, II (1230-1300), León, León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro"-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano.
 • Vázquez Bertomeu, M. (1998): «Notarios y documentos en Galicia (1100-1400): Los monasterios cistercienses», en II Congreso Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal: t. 2, 995-1018, Ourense.
 • Vázquez Castro, J. (2000): «San Munio de Veiga: un santo gallego en poder de la Orden de Santiago», en Izquierdo Benito, R. y Ruiz Gómez, F. (coords.): Las órdenes militares en la Península Ibérica. I. Edad Media: 1133-1153, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
 • Vázquez Castro, J. (2008): San Munio de Veiga, Ourense, Grupo Francisco de Moure.
 • Vázquez de Parga, L., Lacarra, J.M., y Uría Ríu, J. (1949): Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 tomos, [Edición facsímil con apéndice bibliográfico, Pamplona, Gobierno de Navarra-Iberdrola, 1992].
 • Vázquez Martínez, A. (1941): Documentos pontificios de Galicia (1088-1341). I. Bulas - Breves - Epístolas, A Coruña, Imp. Zincke Hermanos.
 • Yáñez Neira, D. (coord.) (2000): Monasticon cisterciense gallego, 2 tomos, León, Caixavigo e Ourense-Edilesa,.
 • Zaragoza i Pascual, E. (1998): «Documentos inéditos sobre la Reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1493-1499)», Estudios Mindonienses, 14: 807-844.
 • Zaragoza i Pascual, E. (1999): «Documentos inéditos sobre la Reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1493-1513)», Compostellanum, 44: 77-103.
Inorde
Vicerritoría do Campus de Ourense - Universidade de Vigo
Universidade de Vigo
Web optimizada para unha resolución de 1024x768 px
mdurany@uvigo.es | mdiaz@uvigo.es | fjperez@uvigo.es
Copyright © 2012
Xeitura